REGULAMIN

POBYTU PODCZAS UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI ŚWIATOWEGO CENTRUM MODLITWY O POKÓJ W NIEPOKALANOWIE W DNIU 1 WRZEŚNIA 2018

Organizatorem uroczystości inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie.

 1. Osoby obecne na terenie Bazyliki oraz sektorów wokół Bazyliki zobowiązane są do zachowywania się w sposób godny, z uwagi na sakralny charakter miejsca, oraz niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników Uroczystości, a w szczególności do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wejście do sektorów A, B, C udostępnione będzie dla Uczestników uroczystości od godz. 08:00.
 3. Uczestnicy Uroczystości mogą wnieść na teren sektorów własne krzesełka.
 4. Na terenie należącym do Bazyliki zabrania się:
  1. palenia papierosów;
  2. posiadania i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich używek;
  3. wnoszenia na teren sektorów oraz do Bazyliki szklanych opakowań oraz niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni;
  4. wnoszenia oraz operowania dronami;
  5. prowadzenia akcji promocyjnych oraz kolportażu materiałów informacyjnych bez zezwolenia Organizatora Uroczystości.

   Niedostosowanie się do tych zasad oznacza natychmiastowe usunięcie z sektorów.
 5. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem Organizatora umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
  1. sprawdzania tożsamości Uczestnika;
  2. w szczególnych przypadkach, organizator może poprosić o okazanie zawartości bagaży i odzieży osób, co do których są podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty zabronione, o których mowa w pkt. 4; w przypadku odmowy osoby takie zostaną poproszone o opuszczenie terenu uroczystości.
  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Uroczystości, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Bazyliki;
  4. niewpuszczenia osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5a)
   i 5b);
  5. usunięcia z sektorów osób zakłócających porządek Uroczystości;
  6. niewpuszczenia na teren sektorów osób nietrzeźwych;
  7. wyproszenia z sektorów osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 6. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego; ewentualnie prosić o pomoc służby Uroczystości oznaczone identyfikatorem „Organizator”.
 7. W przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb Organizatora.
 8. W przypadku zaginięcia osoby lub w innych uzasadnionych sytuacjach, należy zgłaszać się̨ w Punkcie Informacji zlokalizowanym w okolicy wejścia W4.
 9. Należy uważnie słuchać komunikatów przekazywanych z głośników.
 10. Osoby nieletnie mogą brać udział w Uroczystości tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy osobistych, szczególnie wartościowych przedmiotów i dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 12. Organizator Uroczystości uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. Wchodząc na teren Bazyliki, uczestnicy Uroczystości zgadzają się na to, że mogą być sfotografowani lub sfilmowani, a ich głos nagrany i wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora związanych z Uroczystością.
 13. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.