Budujemy kaplicę wiecznej adoracji

Kaplica adoracji w Niepokalanowie

Utworzenie Kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie jest wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej i parafialnej.Głównym celem podjętych działań jest poruszenie serc ludzkich, jakie może dokonać się,jeśli odpowiemy na wezwanie Jezusa wypowiedziane do każdego z nas:„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). To przyjście może dokonać się na każdym etapie życia,jednak może to jest ten czas, kiedy Pan wzywa do działania? Do włączenia się w dzieło, które ma przede wszystkim wymiar duchowy. Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu jest kluczowym i najważniejszym działaniem, jakie zostaje podjęte. Bazylika w Niepokalanowie, która została wybudowana w latach 1948-1954, nie była poddawana, od tego czasu, pracom modernizacyjnym na szeroką skalę. Wobec czego obecnie zachodzi potrzeba, aby również to dzieło podjąć. Konieczna jest wymiana okien, modernizacja ogrzewania, prace zabezpieczające obiekt oraz stworzenie właściwych warunków do przechowywania szat liturgicznych, które są zdeponowane w Bazylice. Nasi przodkowie uczestniczyli w wielkim dziele budowy tej świątyni. Dziś do nas należy zadbanie o to, co przekazali nam przodkowie, a czego twórcą duchowym był św. Maksymilian Kolbe. Pan wzywa nas do uczestnictwa w dziele, które ma ogromne znaczenie ponadczasowe i duchowe, pomimo tego, że dziś ma wymiar rzeczowy i materialny. Czy można pozostać obojętnym? Można. Jak mówi św. Paweł w Liście do Koryntian: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23). Obojętność nigdy nie jest budująca. Pan oczekuje od nas działania. Ufność pokładamy w Panu, że to jest ten czas.

Patronaty

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

Ojciec Wiesław Pyzio, Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce

Ojciec Grzegorz Maria Szymanik, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie